Chính sách nhân sự

Công ty cổ phần Tràng An  V.E.M kiên định với đường lối chính sách phát triển nguồn nhân lực được xây dựng và áp dụng trong toàn hệ thống công ty nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên với tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng vì sự phát triển công ty. […]

XEM