Phòng kế toán tuyển dụng 06/2017

1) KẾ TOÁN CÔNG NỢ:

A- Mô tả công việc:

– Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.

– Phải kiểm tra đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu.

– Phải theo dõi cả bằng nguyên tệ và quy đổi theo “Đồng ngân hàng nhà nước Việt Nam” đối với các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ, cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo tỷ giá qui đổi thực tế.

– Phải chi tiết theo cả chỉ tiêu giá trị và hiện vật đối với các khoản nợ phải thu bằng vàng, bạc, đá quý. Cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo giá thực tế.

– Phải căn cứ vào số dư chi tiết bên nợ của một số tài khoản thanh toán như 131,331… để lấy số liệu ghi vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.

– Phải phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng.

– Theo dõi cập nhật, báo cáo kịp thời các khoản công nợ và lên kế hoạch đòi nợ khách hàng.

– Đốc thúc công nợ.

B- Yêu cầu công việc:

– Nhiệm vụ của kế toán công nợ trong Công ty là theo dõi, phân tích, đánh giá và tham mưu về các khoản phải thu, phải trả để cấp quản lý có những quyết định đúng đắn trong hoạt động của Công ty.

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, có ít nhất  01 năm kinh nghiệm

C- Quyền lợi:

– Theo Luật lao động và Quy định công ty.

– Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định và năng lực.

– Lương 5.5 triệu/tháng

 

2) KẾ TOÁN KHO:

A- Mô tả công việc:

1. Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến nhập kho:

Hàng ngày, căn cứ vào các yêu cầu nhập hàng của các bộ phận có liên quan, kế toán kho thực hiện:

– Tiếp nhận thủ tục, kiểm tra xem thủ tục đã đúng quy trình của Công ty chưa.

– Lập phiếu nhập kho.

– Trình ký Kế toán trưởng, Tổng Giám đốc/Giám đốc tài chính.

– Chuyển phiếu nhập kho cho thủ kho nhập hàng.

2. Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến xuất kho:

Hàng ngày, căn cứ vào các yêu cầu xuất hàng của các bộ phận có liên quan, kế toán kho thực hiện:

– Tiếp nhận thủ tục xuất kho.

– Kiểm tra xác thực các yêu cầu xuất hàng theo đúng quy trình của Công ty.

– Lập phiếu xuất kho.

– Trình ký Kế toán trưởng, Tổng Giám đốc/Giám đốc tài chính.

– Chuyển phiếu xuất kho cho thủ kho xuất hàng.

B- Yêu cầu công việc:

– Cuối ngày, kế toán kho thực hiện đối chiếu số liệu kho của kế toán với số liệu của thủ kho.

– Định kỳ (theo quy định của Công ty) kế toán kho tham gia trực tiếp quá trình kiểm kê kho cùng thủ kho và các bộ phận có liên quan..

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, có ít nhất  01 năm kinh nghiệm

C- Quyền lợi:

– Theo Luật lao động và Quy định công ty.

– Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định và năng lực

– Lương 5.5 triệu/tháng

 

 

LEAVE A COMMENT