Vị trí Nhân viên Kinh doanh đại lý

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty Theo dõi, cập nhật và quản […]

XEM

Vị trí Quản lý kho

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến công tác quản lý kho thành phẩm tại Tân Bình Kiểm soát, soạn thảo các qui trình, qui định và hướng dẫn việc thực hiện các qui trình, qui định thuộc Phòng Kho Vận. Quản lý nhân viên: Giám sát, […]

XEM

Vị trí Trưởng phòng kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Điều hành,quản lý chung các hoạt động liên quan đến việc phát triển kinh doanh của Phòng Kinh doanh. – Đảm bảo doanh số bán hàng của phòng kinh doanh. – Hoạch định, xây dựng các chiến lược kinh doanh cho Phòng Kinh doanh khu vực. – Xây dựng, phát triển […]

XEM

Vị trí Kế toán trưởng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng […]

XEM

Vị trí Kế toán thanh toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Công việc hàng ngày:         +  Quản lý và theo dõi các khoản công nợ đến hạn thanh toán, lập hồ sơ đề nghị thanh toán hoặc tiếp nhận, các hồ sơ thanh toán từ các bộ phận phòng ban trong và ngoài công ty gủi đến đề nghị thanh toán. […]

XEM

Vị trí Kế toán công nợ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời. Phải kiểm tra đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số […]

XEM