Chính sách quản lý và lãnh đạo

 1. Cân bằng lợi ích khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và thành viên công ty là tiêu chí xuyên suốt cho mọi hành động.
 2. Mọi quyết định đưa ra phải dựa trên kết quả phân tích dữ kiện, dữ liệu; tuyệt đối không quản lý, lãnh đạo theo cảm tính; quyết định phải được kèm theo các yếu tố thúc đẩy vầ phải được gắn với một thời hạn và mục tiêu cụ thể, đồng thời phải định rõ trách nhiệm và tiêu chí đánh giá.
 3. Các hoạt động sản xuất – kinh doanh phải được lập kế hoạch cụ thể và theo dõi, đánh giá. Khi đánh giá phải thực hiện đúng nguyên tắc. Hiệu quả là thước đo chính cho mọi mục tiêu đánh giá.
 4. An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ phải được quan tâm cao nhất.
 5. Tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực phải được xem như yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
 6. Quản lý không phải là ngồi nghe báo cáo và ra quyết định khi mọi việc đã rồi. Quản lý là sự nỗ lực tập trung theo dõi mối tương tác giữa các quá trình và các dòng công việc nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn những nguy cơ bất ổn. Đồng thời luôn khích lệ, động viên tinh thần nhân viên.
 7. Tập trung cáo độ cho kết quả công việc, với tôn chỉ: “Làm đúng ngay từ đầu và làm cho tới cùng”, đồng thời giải quyết công việc thật linh hoạt, gạt bỏ lề lối làm việc quan liêu cùng thói quen ỷ lại, câu giờ và thực hiện tốt phương châm: “Việc hôm nay chớ để ngày mai”.
 8. Tổ chức hoạt động theo hướng ít cấp bậc nhưng linh hoạt, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn với phương châm: “Trách nhiệm gắn với quyền hạn”.
 9. Phân quyền nhiều nhất trong điều kiện có thể tránh quản lý, lãnh đạo theo hướng tập quyền.
 10. Các cấp quản lý phải chủ động và luôn đổi mới phương pháp quản lý, là đầu mối liên kết giữa các quy trình và giải quyết các vấn đề mà quy trình chưa đề cập đến hoặc đề cập không rõ ràng với tôn chỉ “Con người làm chủ quy trình chứ không phải quy trình làm chủ con người”.
 11. Nếu một tổ chức muốn phát triển thì trước hết hãy làm tốt những gì có thể duy trì sự ổn định, đồng thời phải thường xuyên theo dõi, giám sát nhằm phát hiện và ngăn ngừa những nguy cơ có thể gây bất ổn. Với tôn chỉ: “Phòng ngừa khủng hoảng hơn là xử lý khủng hoảng”.
 12. Tuân thủ các Luật định về trách nhiệm xã hội và các quy định khác mà công ty thừa nhận.
 • Các cấp quản lý, lãnh đạo trong công ty đều phải tuân thủ đường lối chính sách này với ý thức, trách nhiệm cao nhất và xem chính sách này như tôn chỉ hành động.
 • Chính sách này được xem xét định kỳ trong cuộc họp lãnh đạo để đảm bảo phù hợp đáp ứng yêu cầu thay đổi.

LEAVE A COMMENT